Meie poliitika ning Eetikakoodeks

Meie poliitika

Meie poliitikaks on pakkuda kvaliteetset teenust, mis on vastavuses Euroopa standarditega ning kooskõlas EAIC üldise strateegia.

Tagame kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimise, mis on kooskõlas standardite ISO 17020, ISO 9001 ning EL Direktiivide nõuetega.

Meie tippjuhtkond on võtnud kohustuse täita olemasolevate ja tuleviku klientide ootusi ning vajadusi ning meie töötajad on pühendunud oma tegevuse pidevale parendamisele.

EAIC on võtnud kohustuse tagada tegevuse erapooletuse kasutades selleks riskide juhtimist ning võimalike huvide konflikti analüüsi. EAIC ei teosta oma teenust kui on avastatud oht erapooletusele ja sõltumatusele. Iga EAIC töötaja on kohustatud teatama olukordadest, mis võiksid kaasa tuua erapooletuse ja sõltumatuse nõuete rikkumise.

EAIC austab erinevusi ning ei diskrimineeri religioossete, etniliste, rahvuslike, sooliste või vanuseliste iseärasuste põhjal.

Tippjuhtkond ning personal tegutsevad ainult erapooletul alusel.

Tippjuhtkonna kohustus kvaliteedi osas on pidev kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine ning parendamine kasutades selleks Euroopa parimaid standardeid.

Tippjuhtkond püstitab kvaliteedieesmärgid ning analüüsib saavutatud tulemusi edasiseks parendamiseks.

Inspekteerimisasutus arendab oma sisemist dokumentatsiooni, et olla kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ning tugevdab oma prestiiži rahvusvahelisel tasemel oma klientide, mere administratsioonide, tarnijate ning teiste inspekteerimisasutuse hulgas.

Eetikakoodeks

Inspekteerimisasutus European Agency of Inspecting and Certification (edaspidi vastavushindamisasutus) on organisatsioon, mis osutab teenust toodete (vastavushindamisel) ja sertifitseerimisel Euroopa Liidu Nõukogu direktiivide alusel.

Edu ja konkurentsivõime pandiks on vastavushindamisasutuse teenuste pakkumine – mida suudavad teostada kõrgelt kvalifitseeritud töötajad kõikjal maailmas. Vastavushindamisasutus säilitab inspektorite ja QMS ekspertide oskusi kõrgeimal tehnoloogilisel tasemel, säilitades järjepidevuse ning kasutades tehnilisi teadmisi ja pidevalt edendades ärikultuuri.

Vastavushindamisasutuse kultuur põhineb peamiselt kõikide töötajatele pühendumusel peamiste eesmärkide täitmisele, kõrge teadlikkusel ja distsipliinil. Iga vastavushindamisasutuse töötaja on teadlik, et tema tööd, väljaütlemisi ning käitumist hinnatakse kui vastavushindamisasutust tervikuna.

Vastavushindamisasutus ei loo, ei allkirjasta ning ei tõenda ühtegi dokumenti ilma asjakohase läbivaatamise, katsetamise ja / või nõutud kontrollita.

Vastavushindamisasutuse ei kasuta puudulikku, ebaeetilist või kallutatud informatsiooni, mis võib kahjustada teiste organisatsioonide ja merendussektori ettevõtete mainet. Oma tegevuses vastavushindamisasutus ei riku rahvusvahelisel turul teiste volitatud asutuste ja tunnustatud organisatsioonide huvisid ning ei sekku nende tegevusse.

Vastavushindamisasutuse tippjuhtkond ja töötajad kes on seotud vastavushindamisülesannetega ei saa olla projekteerija, tootja, tarnija, insener, ostja, omanik, kasutaja või vastutav tootmise eest, kelle suhtes viidi läbi vastavushindamist jning ei saa olla ühegi nimetatud osapoole volitatud esindaja.

Vastavushindamisasutusel, selle tippjuhtkonnal ja töötajatel, kes on seotud vastavushindamisülesannete läbiviimisega ei ole õigust sekkuda, kas otse või esindajate kaudu nende toodete projekteerimisse, tootmisesse või ehitamisesse, turustamisse, paigaldamisse, kasutamisse või hooldamisse. Neil ei ole õigust osaleda tegevuses, mis võib mõjutada otsuste sõltumatust ja vastavushindamise toimingute terviklikkust, mille teostamiseks on ta saanud tegevusloa. See kehtib ka nõustamisteenuste pakkumise suhtes.

Vastavushindamisasutuse personal, sealhulgas alltöövõtjad, väliste organisatsioonide personal või iskud, kes tegutsevad vastavushindamisasutuse nimel on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena kogu vastavushindamise käigus saadud või esilekerkinud informatsiooni, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Vastavushindamisasutusel ei ole õigust edastada kolmandatele isikutele mis tahes kliendi poolt talle usaldatud teavet, et sellest kasu saada.

Vastavushindamisasutuse tulemuste objektiivsust ei tohi mõjutada isiklikud huvid, enesekontrolli teostamine, lobitöö kellegi huvides, liiga lähedane tutvus, hirmutamine, konkurents.

Vastavushindamisasutuse tulemuste objektiivsust ei tohi mõjutada isiklikud huvid, enesekontrolli teostamine, lobitöö kellegi huvides, liiga lähedane tutvus, hirmutamine, konkurents.
Vastavushindamisasutuse personal, oma igapäevases tegevuses, peaks vältima kõike, mis võiks kahjustada vastavushindamisasutuse mittekorruptiivse ülevaatuse ja pädeva asutuse mainet. Seetõttu on eetikakoodeksi põhimõtete range täitmine üheks vastavushindamisasutuse edasise arengu ja õitsengu põhitingimustest.